Regulamin Konkursu „Twoje usta, Twoja ekspresja!”

REGULAMIN

WARUNKI OGÓLNE
• Organizatorem akcji „Twoje usta, Twoja ekspresja!” („Akcji”) jest klinika Estetica Nova
w Warszawie. Partnerem Akcji jest firma TEOXANE Polska.
• Warunki uczestnictwa w Akcji określone są w niniejszym regulaminie („Regulamin”), a każde zgłoszenie Uczestnika będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
 

CZAS TRWANIA AKCJI
Zgłoszenia chęci udziału w Akcji prosimy nadsyłać od momentu publikacji ogłoszenia
do 13 listopada 2022 do godz. 23:59.
 

UCZESTNICY
• Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski.
• Z udziału w Akcji wyłączeni są pracownicy Organizatora i Partnera oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Akcji, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
• Uczestnicy zgłaszający chęć udziału w Akcji wyrażają zgodę na wykorzystanie
i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas spotkania organizowanego w klinice Estetica Nova w dniu 14.12.2022 oraz w razie wyboru do Akcji, w trakcie nagrywania filmów
i zdjęć podczas przebiegu zabiegu.
 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
• Do udziału w Akcji można zgłosić się poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@esteticanova.com.pl.
• Zgłoszenie musi zawierać poniższe informacje dotyczące osoby zgłaszającej chęć udziału
w Akcji:
- imię i nazwisko
- wiek
- przyjmowane aktualnie leki
- istniejące choroby przewlekłe
- wykonane w ciągu ostatnich 2 lat zabiegi medycyny estetycznej
- dane kontaktowe
- zdjęcia twarzy zrobione w dobrym świetle w formacie .jpg lub .png, o rozmiarze nieprzekraczającym 5 MB.
Zdjęcia nie mogą zawierać treści erotycznych, niecenzuralnych, naruszających powszechnie panujące zasady moralności, godności osobistej, nawiązań do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych. Nadsyłając zdjęcie Uczestnik zaświadcza, że posiada pełne prawa do tego zdjęcia.
• Data zgłoszenia jest równoznaczna z datą otrzymania maila ze zgłoszeniem. Będą rozpatrywane wyłącznie zgłoszenia nadesłane w terminie przewidzianym Regulaminem.
• Osoby wybrane na podstawie nadesłanych zgłoszeń zostaną zaproszone na spotkanie
do kliniki Estetica Nova, przy ul. Jana Kazimierza 32B Lok. U 1 w Warszawie, w dniach 21-30 listopada 2022 r.
• Podczas spotkania odbędą się indywidualne konsultacje kandydatów zgłaszających chęć wzięcia udziału w Akcji, na podstawie których zostaną wybrane osoby, która zostaną nieodpłatnie poddane zabiegom w ramach Akcji.
• Informację o wyborze do udziału w Akcji osoby wybrane otrzymają w dniu spotkania
na miejscu lub telefonicznie lub za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.
• Jeżeli po trzykrotnej próbie Organizator nie będzie mógł się skontaktować z wybraną osobą, jej zgłoszenie zostanie odrzucone. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system informatyczny, indywidualne ustawienia poczty email, nieprawidłowe działanie serwisu Facebook.com lub serwera poczty.
 
OBOWIĄZKI OSOBY WYBRANEJ DO UDZIAŁU W AKCJI
• Osoba wybrana do udziału w Akcji jest zobowiązana poddać się wybranym zabiegom
w ustalonych wcześniej terminach.
• Podczas wykonywania zabiegów nagrany zostanie film i wykonana dokumentacja zdjęciowa na potrzeby promocji Akcji w Internecie i na social mediach, a uczestnik będzie poproszony
o wypowiedzi do kamery, np. czy zabieg mu się podobał, jakie miał odczucia itp.
• Uczestnik Akcji zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zaleceń pozabiegowych, które otrzyma w klinice.
• W klinice Uczestnik będzie musiał wypełnić ankietę medyczną i podpisać wszystkie zgody, standardowo przygotowane dla pacjentów kliniki, w tym zgodę na upublicznienie wizerunku.
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
• Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Akcji opisanych w Regulaminie.
• Administratorem danych osobowych Uczestników jest klinika Estetica Nova mieszcząca się przy ul. Jana Kazimierza 32B Lok. U 1 w Warszawie. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na zasadach określonych w Regulaminie.
• Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Akcji i nie będą przetwarzane do innych celów.
• Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza Organizator ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych,
b) żądania ich sprostowania (poprawiania, uzupełnienia),
c) żądania usunięcia danych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) przenoszenia danych, które dostarczyła tj. otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz przesłania danych innemu administratorowi,
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób naruszający prawo,
h) cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
CEL AKCJI:
• Celem Akcji jest wykonanie 3 zabiegów modelowania ust z wykorzystaniem 3 różnych wypełniaczy na bazie kwasu hialuronowego TEOSYAL®.
• Udział w zabiegach jest bezpłatny.
• Organizator zobowiązuje się tak wykonać zabiegi, aby uzyskać jak najlepszy efekt końcowy.
• Uczestnik nie ma możliwości wymiany wybranego zabiegu modelowania ust na inny zabieg, produkt ani ekwiwalent pieniężny.
 
INNE POSTANOWIENIA
• Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
• Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Akcji, wykluczenia Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Akcji opisanymi w Regulaminie lub
w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa i zasady współżycia społecznego.
• Wszelkie dodatkowe informacje związane z uczestnictwem w Akcji, Uczestnik może uzyskać, wysyłając e-mail na adres: kontakt@esteticanova.com.pl.
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Akcji bez podawania przyczyn, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji.
• We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Akcji.

 

Powiązane zabiegi: